Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://futbolsport.pl/

  Spis treści
 • §1 Postanowienia Ogólne
 • §2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • §3 Zawarcie umowy sprzedaży
 • §4 Płatność, dostawa, odbiór
 • §5 Dane osobowe
 • §6 Reklamacje
 • §7 Odstąpienia od umowy
 • §8 Informacje dodatkowe

§1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki:
  1. zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego https://futbolsport.pl/ umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.
  2. dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera.
  3. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Sklep internetowy („E-sklep") prowadzony jest za pomocą domeny https://futbolsport.pl/. Przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.
 3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest Sportech Sp. z o.o.
  Adres siedziby firmy: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 396, 61-441 Poznań
  Adres korespondencyjny i hurtowni: ul. Przemysłowa 11a, 62-030 Luboń,
  NIP: 783-10-09-119, REGON: 634417918,
  KRS: 0000144863,
  Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy: 662.000 zł
 4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepu należy wysyłać na adres e-mail sklep@futbolsport.pl , natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:
  Sportech Sp. z o.o. z dopiskiem futbolsport.pl ul. Przemysłowa 11a, 62-030 Luboń
 5. Klientem E-Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
 7. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.
 8. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w E-sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Sportech Sp. z o.o.
  Adres siedziby firmy: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 396, 61-441 Poznań
  Adres korespondencyjny i hurtowni: ul. Przemysłowa 11a, 62-030 Luboń,
  NIP: 783-10-09-119, REGON: 634417918,
  KRS: 0000144863,
  Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy: 662.000 zł

§2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 1. W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail oraz hasło.
  3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.
  5. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony.
  6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
   1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@futbolsport.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).
   2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
  2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
  3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży:

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
  1. złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie E-sklepu;
  2. złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy";
  3. złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail;
 2. Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie, możliwość korzystania z przechowalni, zapamiętywanie koszyka, otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „ Newsletter”)
 3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu https://futbolsport.pl/ Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie E-sklepu. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.
  1. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych klientów sklepu https://futbolsport.pl/ polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie w tym celu kierujemy się komunikatami wyświetlanymi na podstronach e-sklepu. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.
 4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka " i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.
 5. W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@futbolsport.pl Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.
  1. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu),. Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.
 6. W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
 7. Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”
  1. Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaję go wiązać.
  2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.10 niniejszego regulaminu).
 9. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
  1. skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
  2. za pomocą Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych użytkowników).
 10. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.
 11. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu (§3.10 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sportech Sp. z o.o.
  Adres siedziby firmy: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 396, 61-441 Poznań
  Adres korespondencyjny i hurtowni: ul. Przemysłowa 11a, 62-030 Luboń,
  NIP: 783-10-09-119, REGON: 634417918,
  KRS: 0000144863,
  Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy: 662.000 zł
 12. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.10 Regulaminu.
 13. Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność, dostawa, odbiór:

 1. Płatność
  1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
  2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
  3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
   1. gotówkowej - płatności za pobraniem
   2. bezgotówkowej:
    • płatność przelewem na rachunek sklepu
    • płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińska 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym.
   3. płatność gotówka/karta w siedzibie sklepu podczas odbioru osobistego
  4. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku sklepu https://futbolsport.pl/
  5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Wysyłka towarów
  1. Zamówienia złożone przez klientów E-sklepu kompletowane są przez https://futbolsport.pl/ w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 10 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
  2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.
  3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.9 niniejszego regulaminu).
  4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.
  5. Sportech Sp. z o.o.
   Adres siedziby firmy: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 396, 61-441 Poznań
   Adres korespondencyjny i hurtowni: ul. Przemysłowa 11a, 62-030 Luboń,
   NIP: 783-10-09-119, REGON: 634417918,
   KRS: 0000144863,
   Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS,
   Kapitał zakładowy: 662.000 zł
   powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu może to być: tj:
   1. Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa
    NIP: 5250007313, REGON: 010684960
    KRS: 0000334972
   2. DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa
    NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421
    KRS nr 0000028368
 3. Odbiór towarów
  1. Sprzedawca informuję że klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
  2. W przypadku, kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby
  3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
  4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§5 Dane osobowe:

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych (Sportech Sp. z o.o. z ul. Przemysłowa 11a, 62-030 Luboń) w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:
  1. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
  2. Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),
  3. Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
  1. Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
  2. Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  3. Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
  4. Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.
 5. Podmiotom wskazanym w §5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.
 8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.
 11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@futbolsport.pl bądź listownie na adres: Sportech Sp. z o.o. z dopiskiem futbolsport.pl ul. Przemysłowa 11a, 62-030 Luboń.

§6 Reklamacje:

 1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Sportech Sp. z o.o. z dopiskiem futbolsport.pl ul. Przemysłowa 11a, 62-030 Luboń,
  3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@futbolsport.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
   1. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
   2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
   3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy sklep@futbolsport.pl bądź listownie na adres sklepu: Sportech Sp. z o.o. z dopiskiem futbolsport.pl ul. Przemysłowa 11a, 62-030 Luboń
  2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
  3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
  4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§7 Odstąpienia od umowy:

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z działalność gospodarczą, nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego (dalej: „przedsiębiorca korzystający z niektórych uprawnień konsumenta”), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie trzydziestu (30)  dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Sportech Sp. z o.o. z dopiskiem futbolsport.pl ul. Przemysłowa 11a, 62-030 Luboń, bądź też mailowo na adres: sklep@futbolsport.pl
 2. Termin trzydziestodniowy, w którym Konsument lub przedsiębiorca korzystający z niektórych uprawnień konsumenta, może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną- od dnia jej zawarcia.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta lub przedsiębiorcy korzystającego z niektórych uprawnień konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub przedsiębiorca korzystający z niektórych uprawnień konsumenta, chyba że Konsument lub przedsiębiorca korzystający z niektórych uprawnień konsumenta wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub przedsiębiorcy korzystającego z niektórych uprawnień konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub przedsiębiorcę korzystającego z niektórych uprawnień konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument lub przedsiębiorca korzystający z niektórych uprawnień konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Konsument lub przedsiębiorca korzystający z niektórych uprawnień konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub przedsiębiorcy korzystającemu z niektórych uprawnień konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Po otrzymaniu produktu konsument lub przedsiębiorca korzystający z niektórych uprawnień konsumenta może sprawdzić charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie produktu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub przedsiębiorcy korzystającemu z niektórych uprawnień konsumenta w wypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy korzystającego z niektórych uprawnień konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub przedsiębiorcy korzystającego z niektórych uprawnień konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument lub przedsiębiorca korzystający z niektórych uprawnień konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lun przedsiębiorcy korzystającego z niektórych uprawnień konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub przedsiębiorcy korzystającemu z niektórych uprawnień konsumenta na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§8 Informacje dodatkowe:

 1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego klient korzysta ze sklepu https://futbolsport.pl/ spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
  2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 6.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe.
  3. Aktywne wtyczki - javascript
  4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
  5. Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.
 2. Informacja dla klienta sklepu https://futbolsport.pl/, w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:
  1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku oznaczającego złożenie zamówienia Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego https://futbolsport.pl/ i kolejnych jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Zapisz zmiany”, czy też przez anulowanie pierwotnego zamówienia i złożenie kolejnego odpowiadającego Klientowi. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt - mailowy sklep@futbolsport.pl
  2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@futbolsport.pl z żądaniem zmiany. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
 3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
   1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.
   2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiany w regulaminie:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
  3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
 6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 7. Klient będący Konsumentem lub przedsiębiorcą korzystającym z niektórych uprawnień konsumenta w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument lub przedsiębiorca korzystający z niektórych uprawnień konsumenta może m.in.:
  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy
brands_nike
Przejdź
do strefy
producentów
brands_adidas